top of page

VÄLISMAA ÄRIÜHINGU RTTRANSLATIONS OÜ LÄTI FILIAALI PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Mõisted: Vastutav töötleja – ĀKF RTTranslations OU Latvijas filiāle, reg-nr 40203153639, jur. aadress: Vesetas 32-47, Rīga, Latvija, LV-1013; Klient – klient, kes on esitanud Vastutavale töötlejale täidetud Kliendiankeedi ja on registreeritud Andmebaasis; Andmebaas – Vastutava töötleja poolt kasutatav äriprogramm kaupade tellimuste ja müügi organiseerimiseks;

 

2. Kliendi andmete töötlemise õiguslik alus: Kliendi nõusolek (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 osa 1 punktid a., b ja c.). Teatud juhtudel ja Klienti eelnevalt teavitades on Vastutaval töötlejal õigus Kliendi andmeid töödelda, juhul kui see on vajalik Vastutava töötleja seaduslike huvide realiseerimiseks (ehk tuginedes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 osa 1 punktile f.);

 

2. Kliendi andmete töötlemise õiguslik alus: lepingu sõlmimine ja täitmine kliendi taotluse alusel; Vastutava töötleja jaoks kohustuslike väliste õigusaktide nõuete täitmine, kliendi nõusolek; Vastutava töötleja seaduslikud huvid (näiteks äritegevuse teostamine, Kliendi isikusamasuse kontrollimine, lepinguliste kohustuste täitmise tagamine), tuginedes Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 osa 1 punktidele a, b,c, e. 

 

3. Kliendi andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:- Kliendi nimi, perekonnanimi: Kliendi identitseerimiseks; - Isikukood või aadress: arve väljastamiseks. Telefon ja/või e-post: Kliendi identitseerimiseks; Kliendiga kontakteerumiseks tellimuse täitmise küsimustes. Ostuajalugu: Raamatupidamise seaduses sätestatud, Vastutava töötleja kohustuste ja õiguste realiseerimiseks; 

 

4. Kliendi andmete säilitamise periood:- Nimi, perekonnanimi; telefoninumber; e-posti aadress, aadress, isikukood (juhul kui see on ära toodud) - kuni Kliendiankeet on kehtiv ja seda ei ole tühistatud või õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul (näiteks Raamatupidamise seaduse paragrahv 10); - Ostuajalugu - kuni Kliendi nõustumine on kehtiv ja seda ei ole tühistatud või õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul (näiteks Raamatupidamise seaduse paragrahv 10);

 

5. Kliendil on õigus nõuda Vastutavalt töötlejalt järgmisi tegevusi või informatsiooni: - milliseid Kliendi isikuandmeid töödeldakse; - nõuda andmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist; - mitte nõustuda andmete töötlemisega; - õigus andmete ülekantavusele juhul kui see on vajalik; - õigus tühistada Kliendiankeet (nõustumine), mis on antud Kliendiankeedi vormis; 

 

6. Nõude punktis 5 nimetatud õiguste kasutamiseks võib Klient esitada allkirjastatud avalduse vormis, büroo aadressil: Dzirnavu 73-1, Riia, LV-1011, või saata digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressil info@rttulkojumi.lv

 

7. Kliendil on õigus pöörduda Vastutava töötleja poole iga küsimuse, kaebuse või soovitusega andmete töötlemise kontekstis, kasutades järgmisi kontaktandmeid: info@rttulkojumi.lv, 27757123 või kohapeal;

 

 8. Juhul kui Klient ja Vastutav töötleja ei suuda tekkinud probleeme lahendada punktis 7 toodud korras, on Kliendil õigus pöörduda Riigi andmekaitseinspektsiooni, aadress: Blaumaņa iela 11/13-15, Riia, LV-1011, 67 22 31 31, info@dvi.gov.lv.

bottom of page