top of page

Tõlkebüroo kinnitusega tõlked

Büroo või tõlgi kinnitusega tõlge on dokument, millele on lisatud büroo professionaalse tõlgi või tõlkeagentuuri poolne tõlke kinnitus. Selline kinnitus kinnitab ametlikult, et tõlge on usaldusväärne, täpne ja vastab originaalile. Sageli vajatakse selliseid tõlkeid ametlikele dokumentidele, näiteks juriidilise, haridus- või meditsiinivaldkonna dokumentidele. Büroo kinnitusega tõlge sobib eriti juhul kui dokumente kasutatakse ametlikes protsessides, näiteks esitatakse kohtusse, riigiasutustele või kasutatakse ettevõtluses. See aitab tagada, et tõlge on usaldusväärne ja ametlikele standarditele vastav. Büroo kinnitusega tõlge sobib eriti juhul kui dokumente kasutatakse ametlikes protsessides, näiteks esitatakse kohtusse, riigiasutustele või kasutatakse ettevõtluses. See aitab tagada, et tõlge on usaldusväärne, täpsuselt ja õigsuselt ametlikele standarditele vastav.

​ Professionaalsuse kinnitus

​Büroo kinnitus annab tunnistust sellest, et tõlke on teinud kvalifitseeritud ja professionaalne tõlk, kes tegutseb büroos või tõlkeagentuuris. See annab dokumendile ametliku iseloomu ja tagab usaldusväärsuse.

Keele täpsus

Tõlke kinnitus näitab tavaliselt seda, et tõlge on täpne ja vastab originaalile. Eriti oluline on see ametliku dokumendi kontekstis, kus ebatäpsused võivad tekitada erinevaid probleeme.

Teave tõlke kohta

Büroo kinnitus sisaldab teavet selle kohta, millal ja kus tõlge koostati. See tagab dokumendi ülevaatlikkuse ja võimaldab veenduda tõlke ehtsuses.

Tõlkebüroo kinnituse vajalikkus

Juhul kui kahtlete, milline kinnitus on teie jaoks vajalik, oleks kõige õigem seda täpsustada asutuses, kuhu dokument esitatakse.

Konteksti mõistmine

Soovitatav oleks juba eelnevalt detailsemalt teavitada teksti tõlkimise nõuetest ja vajaduse korral anda täiendavat teavet dokumendi sisu kohta. Konteksti mõistmine aitab meil tagada tõlgete täpsuse ja sobivuse.

Tekstide kontrollimis- ja toimetamisprotsess 

Pärast teksti tõlkimist viime me läbi tõlgitud teksti toimetamise. Me vaatame üle ja redigeerime tekstis esinevad võimalikud vead ja ebaselgused. Kliendi jaoks kõige kõrgema tekstitõlke kvaliteedi tagamiseks kaasatakse tõlkimise protsessi korrektor.

Dokumendi sisuline kinnitamine

Büroo kinnitusega tõlge viitab tavaliselt ka sellele, et tõlke koostaja on originaali sisu täielikult mõistnud ja tõlge on koostatud porfessionaalsuse ja täpsuse standarditest juhindudes.

Notariaalse kinnituse täiendus

Esineb olukordi, kus asutuses, kuhu dokument tuleb esitada, büroo kinnitusest ei piisa. Siis tuleb teha notariaalselt kinnitatud tõlge, mida saate teha ka meie juures.

pexels-taha-samet-arslan-7781900.jpg

Mõningad tõlkeliikidest, mille puhul küsitakse büroo kinnitust

01

Juriidilised dokumendid

Lepingud, volikirjad, kohtudokumendid, juriidilised kokkulepped ja muu juriidilise iseloomuga dokumentatsiooni tõlkeid küsitakse koos büroo poolse kinnitusega. See tagab, et tõlge on ametlikult kinnitatud ja usaldusväärne kohtupidamisel või muudes juriidilistes ja olulistes protsessides.

03

Haridusdokumentide tõlkimine

Diplomite, haridussertifikaatide, koolitunnistuste ja muude haridusdokumentide puhul võib olla vajalik büroo kinnitusega tõlge, juhul kui plaanite neid kasutada rahvusvaheliste õpingute eesmärgil või välismaal töötamisega seotud küsimustes.

05

Ettevõtlusdokumendid

Ettevõtluslepingud, põhikirjad, ettevõtte dokumentatsioon ja muud ettevõtlusega seotud dokumendid võivad vajada büroo poolt kinnitatud tõlget, seda eriti juhul kui neid kasutatakse rahvusvahelises mastaabis.

02

Isikutunnistuste tõlkimine

Sageli nõutakse büroo poolset kinnitust ametlike isikut tõendavate dokumentide, näiteks sünnitunnistuse, abielutunnistuse ja surmatunnistuse tõlgetele, juhul kui neid kasutatakse väljaspool neid väljaandnud riiki.

04

Tõlked meditsiini valdkonnas

Meditsiinilised teated, retseptid ja muud meditsiinidokumendid, mida on vaja kasutada teistes riikides, võivad vajada büroo poolt kinnitatud tõlget.

06

Finantsdokumentide tõlked

Finantsaruannete, pangadokumentide ja muude finantsdokumentide tõlge võib vajada büroopoolset kinnitust, eriti juhul kui neid kasutatakse rahvusvahelistes finantstehingutes või juriidilistes protsessides.

Mida tasub teada büroo poolt kinnitatud tõlgete kohta

Oluline on märkida, et nõuded võivad erineda riigi seadusandluse süsteemist ja konkreetse dokumendi liigist sõltuvalt. Enne tõlgete tellimist võite julgelt meiega konsulteerida! 

Juhul kui normatiivaktides ei ole sätestatud teisiti, võivad tõlgitavad dokumendid vajada vaid tõlgi või tõlkebüroo kinnitust. Tõlke kinnitab tõlkebüroo tõlgi allkirja või büroo pitsatiga. Tõlkebüroo võib kinnitada igasuguse tõlke – nii juriidilist jõudu omava dokumendi kui ka tavalise teksti. Seega tuleks enne tõlke tellimist välja selgitada, kas asutusse, kuhu tõlgitav dokument on vaja esitada, saab selle esitada tõlkebüroo kinnitusega. Vastasel korral vajab Teie dokument notariaalset kinnitust.

Büroo poolse tõlke kinnitamise hinnad

Dokumentide (diplomid, tunnistused, tõendid jm) tõlgetele notariaalse või tõlkebüroo kinnituse hinnad arvutatakse tükitöö alusel. Hinna väljaselgitamiseks võtke meiega ühendust. Büroo kinnituse hind on 5,- EUR ilma KM-ta.

Võta meiega ühendust enda jaoks mugaval viisil!

bottom of page