top of page

ĀKF RTTRANSLATIONS OU LATVIJOS FILIALO PRIVATUMO POLITIKA

1. Sąvoka: Valdytojas – ĀKF RTTranslations OU Latvijos filialas, Reg. Nr. 40203153639. Juridinis adresas: Vesetas g. 32-47, Ryga, Latvija, LV-1013; Klientas – klientas, pateikęs Duomenų valdytojui užpildytą Kliento anketą ir užsiregistravęs Duomenų bazėje; Duomenų bazė – Valdytojo naudojama verslo programa prekių užsakymams ir pardavimams organizuoti;

 

2. Kliento duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Kliento sutikimas (Bendrojo duomenų tvarkymo reglamento 6 straipsnio 1 dalies a., b ir c. punktai). Tam tikrais atvejais, iš anksto įspėjęs Klientą, Valdytojas turi teisę tvarkyti Kliento duomenis, jei tai būtina Valdytojo interesams įgyvendinti, kuriuos leidžia įstatymai (arba remiantis Bendrojo duomenų tvarkymo reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu);

 

2. Kliento duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutarties sudarymas ir vykdymas kliento pageidavimu; Valdytojui privalomų išorės norminių aktų reikalavimų vykdymas, kliento sutikimas; Duomenų valdytojo teisėti interesai (pavyzdžiui, vykdyti komercinę veiklą, patikrinti Kliento tapatybę, užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą), remiantis Bendrųjų duomenų tvarkymo reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, e punktais. 

 

3. Kliento duomenys tvarkomi šiais tikslais: - Kliento vardas, pavardė: Kliento identifikavimui; - Asmens kodas arba adresas: sąskaitos išrašymui. Telefonas ir/ar el. paštas: kliento identifikavimui; bendrauti su Klientu užsakymo įvykdymo klausimais. Pirkimų istorija: Buhalterinės apskaitos įstatyme nurodytoms Valdytojo pareigoms ir teisėms įgyvendinti;

 

4. Kliento duomenų saugojimo laikotarpis:- Vardas, pavardė; telefonas; el. pašto adresas, adresas, asmens kodas (jei nurodyta) – kol Kliento anketa galioja ir kol nebuvo atšaukta arba teisės aktuose nurodytu laikotarpiu (pvz., Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnis); - Pirkimų istorija – kol galioja ir nebuvo atšauktas Kliento sutikimas arba norminiuose aktuose nustatytu laikotarpiu (pvz., Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnis);

 

5. Klientas turi teisę reikalauti iš Valdytojo atlikti šiuos veiksmus ar informacijos: - kokie Kliento asmens duomenys yra tvarkomi; - reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą; - prieštarauti duomenų tvarkymui; - teisę į duomenų perkeliamumą, jei to reikia; - teisę atšaukti Kliento anketą (sutikimą), duotą Kliento anketos formoje;

 

6. Prašymus įgyvendinti 5 punkte nurodytas teises Klientas gali pateikti pasirašyto pareiškimo forma, biuro adresu: Dzirnavu g. 73-1, Ryga, LV-1011, arba išsiųsti prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu į info@rttulkojumi.lv;

 

7. Klientas turi teisę kreiptis į Valdytoją dėl bet kokio klausimo, skundo ar pasiūlymo duomenų tvarkymo kontekste, naudodamasis šia kontaktine informacija: info@rttulkojumi.lv, 27757123 arba asmeniškai;

 

  8. Jeigu Klientas ir Valdytojas negali išspręsti problemos 7 punkte nustatyta tvarka, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją, adresu: Blaumaņa g. 11/13-15, Ryga, LV-1011, 67 22 31 31, info@dvi.gov.lv.

bottom of page