top of page

ĀKF RT Translations OU Latvijas filiāle privātuma politika

1. Jēdzieni: Pārzinis – ĀKF RTTranslations OU Latvijas filiāle, Reģ.Nr. 40203153639 Jur.adrese: Vesetas 32-47, Rīga, Latvija, LV-1013; Klients – klients, kurš iesniedzis Pārzinim aizpildītu Klienta anketu un reģistrēts Datu bāzē; Datu bāze – Pārziņa lietota biznesa programma preču pasūtījumu un pārdošanas organizēšanai;

 

2. Klienta datu apstrādes tiesiskais pamats: Klienta piekrišana (Vispārējās datu apstrādes regulas 6.panta 1. daļas a., b un c. punkts). Atsevišķos gadījumos, iepriekš informējot, Klientu, Pārzinim ir tiesības veikt Klienta datu apstrādi, ja tā ir nepieciešama Pārziņa interešu īstenošanai, kas atļautas saskaņā ar likumu (jeb pamatojoties uz Vispārējās datu apstrādes regulas 6.panta 1. daļas f. punktu);

 

2. Klienta datu apstrādes tiesiskais pamats: līguma noslēgšana un izpilde pēc klienta pieteikuma; Pārzinim saistošo ārējo normatīvo aktu prasību izpilde, klienta piekrišana; Pārziņa likumīgās intereses (piemēram, veikt komercdarbību, pārbaudīt Klienta identitāti, nodrošināt līguma saistību izpildi), pamatojoties uz Vispārējās datu apstrādes regulas 6.panta 1. daļas a, b,c, e punktiem. 

 

3. Klienta dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:- Klienta vārds, uzvārds: Klienta identificēšanai; - Personas kods vai adrese: rēķina izrakstīšanai. Tālrunis un/vai e-pasts: klienta identificēšanai; lai sazinātos ar Klientu par pasūtījuma izpildes jautājumiem. Pirkumu vēsture: likumā Par grāmatvedību noteikto Pārziņa pienākumu un tiesību īstenošanai; 

 

4. Klienta datu glabāšanas laika posms:- Vārds, uzvārds; tālrunis; e-pasta adrese, adrese, personas kods (ja norādīts) - kamēr Klienta anketa ir spēkā un nav atsaukta vai normatīvajos aktos noteikto termiņu (piem. likuma Par grāmatvedību 10.pants); - Pirkumu vēsture - kamēr Klienta piekrišana ir spēkā un nav atsaukta vai normatīvajos aktos noteikto termiņu (piem. likuma Par grāmatvedību 10.pants);

 

5. Klientam ir tiesības pieprasīt no Pārziņa šādas darbības vai informāciju: - kādi Klienta personas dati tiek apstrādāti; - pieprasīt datu labošanu, dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu; - iebilst pret datu apstrādi; - tiesības uz datu pārnesamību, ja tāda nepieciešama; - tiesības atsaukt Klienta anketu (piekrišanu), kas dota Klienta anketas formā; 

 

6. Pieprasījumus realizēt 5. punktā minētās tiesības Klients var iesniegt parakstīta iesnieguma formā, biroja adresē: Dzirnavu 73-1, Rīga, LV-1011, vai iesniegumu, parakstītu ar elektronisko parakstu sūtīt uz info@rttulkojumi.lv

 

7. Klientam ir tiesības vērsties pie Pārziņa par jebkuru jautājumu, sūdzību vai ieteikumu datu apstrādes kontekstā, izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@rttulkojumi.lv, 27757123 vai klātienē;

 

 8. Ja Klients un Pārzinis nespēj 7. punkta kārtībā atrisināt radušos problēmu, Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, 67 22 31 31, info@dvi.gov.lv.

bottom of page